Laatst aangepast 30 maart 2023:

17 jun 2024

Algemene Voorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle gesloten overeenkomsten zijn de metaalunievoorwaarden van toepassing, gedeponeerd ter Griffe van de rechtbank te Rotterdam, 
zoals deze luiden volgens de laatste aldaar neergelegde tekst. 


Metaalunie voorwaarden 2023
Algemene levering- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Metaalunie (Nederlandse Organisatie van Ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf in de Metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN voorheen de SMECOMAVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2001.
Uitgave van de Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA  Nieuwegein. © Metaalunie
Artikel 1: Toepasselijkheid
• 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die leden van de Metaalunie doen, op alle overeenkomsten die zij sluiten en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. Deze aanbieder/ leverancier is het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt. Deze wordt aangeduid als opdrachtnemer of verkoper. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever of koper.
• 1.2. Deze voorwaarden mogen alleen worden gebruikt door leden van de Metaalunie.
• 1.3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 2: Aanbiedingen
• 2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
• 2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
• 2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works”, conform incoterms 2000. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en emballage.
• 2.4. Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom
• 3.1.Tenzij anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)-modellen, programmatuur enz.
• 3.2.De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden.Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van Euro 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
• 3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren.Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van Euro 1.000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen
• 4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
• 4.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.
• 4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke.
• 4.4. Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil gebruiken voordat deze verwerkt worden voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5: Levertijd
• 5.1. De levertijd wordt door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.
• 5.2. Bij de vaststelling van de levertijd gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
• 5.3. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
• 5.4 a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra zijn planning dit toestaat.
• 5.4.b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.
• 5.4 c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt de levertijd verlengd met de deur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.
• 5.4 d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd verlengd met de daardoor ontstane stagnatietijd.
• 5.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 6: Risico-overgang
• 6.1. Bij koop vindt levering plaats af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat over op het moment dat verkoper deze ter beschikking stelt aan koper.
• 6.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.
• 6.3. Ook in geval verkoper de verkochte zaak installleert en/of monteert gaat het risico van de zaak over op het moment dat verkoper de zaken ter beschikking stelt aan koper in het bedrijfspand van verkoper op een andere overeengekomen plaats.
• 6.4. Als bij koop sprake is van inruil en koper in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij koper tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van verkoper.
Artikel 7: Prijswijziging
• 7.1. Als na de datum waarop de overeenkomst is gesloten vier maanden verstrijken en de nakoming ervan door opdrachtnemer nog niet is voltooid, mag een stijging in de prijsbepalende factoren worden doorberekend aan opdrachtgever.
• 7.2. Betaling van de prijsverhoging zoals bedoeld in lid 1 vindt plaats tegelijk met betaling van de hoofdsom of de laatste termijn.
• 7.3. Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en opdrachtnemer bereid is deze te gebruiken, mag opdrachtnemer maximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverde goederen in rekening te brengen.
Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
• 8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
• 8.2. Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedsfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
• 8.3. Opdrachtnemer is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid als meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding gelden of te lijden schade.
Artikel 9: Omvang van het werk
• 9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen zijn.
• 9.2. In de prijs van het werk zijn niet begrepen:
• a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel-of ander bouwkundig werk;
• b. de kosten voor aansluiting van gas-, water-. Elektriciteit- of andere infrastructurele voorzieningen;
• c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
• d. de kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
• e. reis- en verblijfkosten.
Artikel 10: Wijzigingen in het werk
• 10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer of minderwerk als:
• a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
• b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
• c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.
• 10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment van het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
• 10.3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen.Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.
Artikel 11: Uitvoering van het werk
• 11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:
• – gas, water en elektriciteit;
• – verwarming;
• – afsluitbare droge opslagruimte;
• – op grond van de Arbowet en –regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
•  11.2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken van opdrachtnemer, van opdrachtgever en/of derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
• 11.3. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van opdrachtnemer dit toelaat. Daarnaast is opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende schade.
Artikel 12: Oplevering van het werk
• 12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
• a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
• b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
• c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
• d. Opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen
• 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
• 12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.
• 12.3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.
Artikel 13: Aansprakelijkheid
• 13.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
• 13.2. Als het voor opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door opdrachtnemer voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.
• 13.3 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
• a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatie-schade en gederfde winst. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
• b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
• c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.
• 13.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.
• Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de bewerking opnieuw uitvoeren, met door opdrachtgever voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.
• 13.5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.
Artikel 14: Garantie
• 14.1. Opdrachtnemer staat voor een periode van zes maanden na(op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
• 14.2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en de gebruikte materialen mits hij vrij was in de keuze daarvan.
• Als blijkt dat de geleverde constructie of de gebruikte materialen niet deugdelijk zijn, zal opdrachtnemer deze herstellen of vervangen. De delen die bij opdrachtnemer hersteld of door opdrachtnemer vervangen worden, moeten franco aan opdrachtnemer worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen en de eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
• 14.3. Bestaat de overeengekomen prestatie uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverde materialen dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking.
• Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:

• – de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet opdrachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal aanleveren;
• – het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever het materiaal franco aan opdrachtnemer terugzenden;
• – opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
• 14.4 Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat opdrachtnemer gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak.
• Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan opdrachtnemer worden teruggezonden. Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:

• – de zaak hersteld;
• – de zaak vervangt;
• – opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
• 14.5 Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een geleverde zaak dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage.
• Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
• 14.6. Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel.
• 14.7. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.
• 14.8. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van de opdrachtnemer heeft voldaan.
• 14.9. a. Geen garantie wordt gegeven door gebreken die het gevolg zijn van:
• – normale slijtage;
• – onoordeelkundig gebruik;
• – niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
• – installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.
• b. Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd.
• c. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van zaken van opdrachtgever.
Artikel 15: Reclamaties
Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.
Artikel 16: Niet afgenomen zaken
Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen.Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.
Artikel 17: Betaling
• 17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aangewezen rekening.
• 17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
• 17.2.a. bij balieverkoop contant;
• 17.2.b. als termijnbetaling is overeengekomen;
• –- 40% van de totale prijs bij opdracht;
• –- 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal;
• –- 10% van de totale prijs bij oplevering;
• 17.2.c. in alle overige gevallen binnen 30 dagen na factuurdatum.
• 17.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities in opdrachtgever verplicht op zoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
• 17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer.
• 17.5. De volledige vordering van betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
• a. een betalingstermijn is overschreden;
• b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
• c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
• d. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
• e. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
• 17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
• 17.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van Euro 50.
• De kosten worden berekend op basis van de voldoende tabel:
• Over de eerste Euro 3.000                15%
• Over het meerdere tot Euro   6.000    10%
• Over het meerdere tot Euro 15.000      8%
• Over het meerdere tot Euro 60.000      5%
• Over het meerdere vanaf Euro 60.000   3%
• Als de werkelijke gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
• 17.8. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
• 18.1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
• a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
• b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
• c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
• 18.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
• 18.3. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
• 18.4. Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken is, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.
Artikel 19: Ontbinding.
• Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtgever hiermee instemt, wordt de overeenkomst met  wederzijds goedvinden ontbonden. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.
Artikel 20: Toepasselijk recht en forumkeuze
• 20.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
• 20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
• 20.3. Alleen de burgelijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
• 20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

Artikel 21: Herroepingsrecht onderdelen

21.1. Bij de aankoop van producten heeft de Koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door Koper of op de dag na ontvangst van het product door een aan Rein Drost Machinehandel B.V. bekend gemaakte vertegenwoordiger.

21.2. Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Rein Drost Machinehandel B.V. retourneren. 

21.3. Wanneer de Koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Rein Drost Machinehandel B.V. Het kenbaar maken dient de Koper te doen middels een mailing. De Koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de Koper het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

21.4. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

diensten waarvan de uitvoering, met instemming van Koper, is begonnen voor de termijn van veertien werkdagen;

goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop Rein Drost Machinehandel B.V. geen invloed heeft;

goederen die volgens specificaties van de Koper zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;

goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen;

Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

21.5. Indien het retour gezonden product niet conform de voorwaarden is ontvangen, wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is het product binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd, waarbij bezorgkosten voor rekening komen van Koper.

Artikel 22: Kosten bij gebruik van het herroepingsrecht onderdelen

22.1. Indien de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

22.2. Indien de Koper een bedrag heeft betaald, zal Rein Drost Machinehandel B.V. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen. Indien de Koper een product retourneert, zal Rein Drost Machinehandel B.V. het bedrag terugbetalen zodra het product is ontvangen.

22.3. Bij terugbetaling zal Rein Drost Machinehandel B.V. gebruik maken van hetzelfde betaalmiddel als dat de Koper heeft gebruikt, tenzij Koper met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. Indien de Koper aangeeft dat Rein Drost Machinehandel B.V. een ander betaalmiddel dient te gebruiken, komen eventuele extra kosten daarvan voor rekening van de Koper.